İrtibat Büroları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şirketler, ticari bir faaliyet göstermeden sadece tanıtım ve pazar araştırması yapmak için bir başka ülkenin sınırları içerisinde irtibat bürosu açabilirler. Bu amaçlarla ülkemize gelen yabancı şirketlerin İrtibat Büroları faaliyetleri, özellikle yabancı yatırımların artmasını olumlu yönde etkileyen ve 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren İrtibat Büroları Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre yürütülmektedir.

Yabancı şirketlerin Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir. Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.

Özellikle belirtmek gerekir ki; irtibat bürosu izni ilk olarak 3 yıl için verilmektedir. Bu süre dolmadan en az 1 ay önce uzatma başvurusu yapılabilir ve süre her seferinde 3 yıl uzatılır. İrtibat bürosunun ticari faaliyette bulunduğu tespit edilirse uzatma başvurusu reddedilmektedir.

Bir İrtibat Bürosunun açılması izni için başvurulacak makam Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’dür. Başvuru işlemleri ile gerekli belge ve doldurulacak formlar tamamlandığında, irtibat bürosu açılması izni 5 gün içinde verilmektedir.

Gerekli Belgeler:


* Başvuru dilekçesi, Türkçeye çevrilmiş noter onaylı ve apostil tasdikli (veya Türkçeye çevrilmiş ve Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış) faaliyet belgesinin aslı ve noter onaylı tercümesi
* Ana şirketin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı ve apostil tasdikli (veya Türkçeye çevrilmiş ve Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış) en son tarihli faaliyet raporu veya bilanço ve gelir tablosu
* İrtibat bürosu müdürüne verilen vekaletnamenin noter onaylı tercümesi
* Kuruluş işlemlerini yürüten kişiye ilişkin verilen vekaletnamenin noter onaylı tercümesi
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru belgelerinin eksiksiz olması halinde yaklaşık 10-15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

– Vergi dairesi açılış işlemlerinin yapılması


* Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan izin yazısı
* Kira kontratı
* İrtibat bürosu müdürüne verilen vekaletname
* İşe başlama bildirim formu
* İrtibat bürosu müdürünün unvan altında imza beyannamesi
* İrtibat bürosu müdürünün noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi

Belgelerin vergi dairesine sunulmasını takiben vergi dairesinden yoklama memuru irtibat bürosu adresine gelerek gerekli yoklamayı yapmaktadır.

– Hazine müsteşarlığına bildirim

* Vergi dairesine kayıt yazısı
* Kira kontratı
* İrtibat bürosu kuruluş izni
* İrtibat bürolarının faaliyetlerine ilişkin bildirim formu
– SSK açılış işlemlerinin yapılması
– İş-Kur açılış işlemlerinin yapılması (İnternet üzerinden yapılmaktadır)
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü işlemleri
– Belediye’den izin alınması

Ödemeleri açısından;irtibat bürolarının tüm gider ve ödemeleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu kurumun da Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması.

2-İrtibat bürolarında çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması,

3-İrtibat bürolarının Türkiye’deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurtdışı kazançlarından karşılanması,

4-Ücretin döviz olarak ödenmesi,

5-Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi, şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.

İrtibat Bürolarının SGK Uygulamaların İncelenmesi

İrtibat bürolarında çalıştırılacak personel 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nezdinde (İrtibat Bürolarında çalışan yabancıların ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla) sigortalı olmak zorundadır. İrtibat bürosu dar mükellef işveren statüsünü Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydettirmekle yükümlüdür. Bu yönüyle irtibat firmalarında çalışan personellerin normal şirket yapısından farklı yoktur. Tüm sgk işlemleri bu şekilde bildirilmelidir.

Ancak, yurtdışından geçici görevli olarak Türkiye’deki irtibat bürosuna atanan kişiler, eğer Türkiye’ye atandıkları ülke ve Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesi var ise ve gerekli SGK muafiyet belgesi temin edilmişse vatandaşlığına bakılmaksızın sosyal sigorta yükümlülüğünden muaf tutulabilmektedirler.

İrtibat Bürolarının Vergisel Açıdan İncelenmesi

İrtibat bürolarının ülke sınırları içerisinde ticari bir faaliyeti bulunmadığından, gelir vergisi , kurumlar vergisi ve damga vergisinden muaftır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. Maddesinin 14.Bendi gereği, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödeyeceği ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

Damga Vergisi,Kanuna göre irtibat bürolarında çalışan personele yapılacak ücret ödemelerinden de damga vergisi kesintisi yapılamaz.(29/6/2006-5535/8 md.) Damga vergisi kesintisi irtibat bürolarında çalışan personele yapılan ödemeler üzerinden 08 Temmuz 2006 tarihine kadar yapılmaktaydı. Ancak 5535 sayılı kanunun getirdiği 8. Maddede yer alan damga vergisi kesintisine ilişkin değişiklikle, irtibat bürolarında çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden damga vergisi tevkifat istisnası getirilmiştir.

Adı geçen istisna, Damga Vergisi Kanununun II. Sayılı Damga Vergisine Tabi Olmayan Kağıtlar IV Ticari ve Medeni İşler başlıklı bölümün 34. Maddesinde ‘’Gelir Vergisi Kanunun 23. maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin ödemeler’’ başlığı altında yer almaktadır.

İrtibat Büroları Hakkında Sık Sorulan Sorular

1.İrtibat bürolarında ödemenin niteliği nasıl olmalıdır?

İrtibat bürolarının asıl faaliyet gösterdiği ve merkezi olarak nitelendiren yurtdışından Türkiye’deki banka hesabına döviz cinsinden gelmeli ve yine irtibat bürolarının tüm ödemeleri döviz cinsinden olmaktadır.

2.İrtibat bürolarında SGK bildirimi yapmak zorunlu mu?

Evet, SGK bildirimi yapmak zorunludur, irtibat bürolarında çalışan yabancı veya türk çalışanların kesinlikle her ay düzenli olarak SGK’ya primlerinin bildirilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

3.İrtibat Bürolarında DV hesaplanır mı?

Hayır, aslında kanunda da muafiyet konusunda ucu açık ve yoruma elverişli bir durum söz konusu olduğundan, kurumun da insiyatifine bağlı olarak Damga Vergisi hesaplanmayabilmektedir. Aslında bir muafiyet durumu söz konusur.

4.İrtibat bürosu için düzenlenip, SGK’ya bildirilen e-bildirgeler üzerinden damga vergisi kesilebilir mi?

Evet, tahakkuk üzerindeki damga vergisi ile normalde hesaplanan  damga vergisi birbirinden farklıdır. Tahakkuk üzerindeki damga vergisi tamam işlem ve evrak niteliğinden kesilmektedir.

5.İrtibat bürolarında neden AGİ ödemesi yoktur?

Gelir Vergisinden muaf olan irtibat büroları için Agi hakedişleri bulunmamaktadır.

6.İrtibat bürolarında çalışanlar 5510 İşveren Teşvikinden yararlanabilir mi? Veya diğer teşvik türlerinden yararlanabilir mi?

Evet, kişilerin normal çalışanlar gibidir. Her iki teşvik türünden de  yararlanabilirler.

7.İrtibat bürolarında SGK muafiyeti ile ilgili herhangi bir istisna bulunmakta mıdır?

Yurtdışından geçici görevli olarak Türkiye’deki irtibat bürosuna gönderilen kişiler, eğer Türkiye’ye görev alacakları ülke ve Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesi var ise ve gerekli SGK muafiyet belgesi temin edilmişse vatandaşlığına bakılmaksızın sosyal sigorta yükümlülüğünden muaf tutulabilmektedirler.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi