GİB AGİ İlavesi Uygulaması İle İlgili Görüşünü Yayınlandı

Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 28 Ekim’de yayınlanmasıyla, asgari ücretli personellerin gelir vergisi tarifesi nedeniyle düşen net ücretlerine bir çözüm bulunmuştu. Bu çözüme göre net ücreti gelir vergisi dilimi nedeniyle 2016 Ekim ayından itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşen personellere yıl sonuna kadar Asgari Geçim İndirimi / AGİ İlavesi yapılacaktı.

Tebliğin Ekim ayı sonunda yayınlanıp Ekim ayını da kapsaması nedeniyle zamanı kısıtlı olan firmalarda uygulamanın nasıl yapılacağı, hangi kalemleri kapsayacağı kısa süreli bir paniğe neden olmuştu. Tebliğde açık açık belirtilmeyen hususlar, her firmada farklı yorumlamalara ve uygulamalara sebep olarak bir kargaşa oluşturdu.

Tebliğin hükümlerini ücretlerde uygularken yaşanan tereddütleri gidermek adına Gelir İdaresi Başkanlığı görüşünü bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşüne göre;

 “ Gelir Vergisi Kanunundaki ilgili mevzuat ile İş Kanunundaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;

  – Çalışanlara esas ücreti yanında ikramiye, yemek yardımı, ulaşım yardımı, fazla mesai ve benzeri adlar altında (ayın olarak yapılanlar dâhil) yapılan ödemeler ücretin unsurlarını taşıması kaydıyla ücret olarak kabul edileceğinden (istisna olanlar hariç) söz konusu Kanunun 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre toplamı üzerinden vergi tevkifatı yapılması gerektiği,

  – Dolayısıyla ücret ve ücret sayılan ödemelerin tamamının Kanunla belirlenen 1.300,99 TL tutarın (ücretliye yapılan net ücretin) hesabında dikkate alınması gerektiği,

  – İş Kanununda yer alan asgari ücretin tespitine yönelik hükümlerin söz konusu geçici 86 ncı maddenin (ilave asgari geçim indirimi) uygulamasıyla ilişkilendirilmesinin mümkün bulunmadığı, sonucuna ulaşılmaktadır. ”

Ek Ödemeler Kapsama Alınacak

En çok tereddüt yaratan konu işçinin net kazancının 1.300,99 TL’nin altına düşmesinde işçiye ödenen ek ücretlerin hariç tutularak mı dikkate alınacağıydı. Gelir İdaresi Başkanlığının görüşüyle bu konu açıklık kazanmış oldu. İşçinin diğer kazançları ile birlikte toplam net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi ile AGİ ilavesi uygulanacak.

Özetle, 30 gün çalışmış personelin ücretine ek olan tüm ödemeler göz önünde bulundurularak personelin eline geçecek tutarın 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda AGİ farkı devreye girecektir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi